Regulamin

Regulamin tablicy ogłoszeń


Regulamin określa zasady świadczenia przez Błękitna Fala Agata Ludwikowska
z siedzibą w Poznaniu na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń pod adresem praca.blekitna.com

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu praca.blekitna.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

I.         Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator                      Błękitna Fala Agata Ludwikowska z siedzibą w Poznaniu, adres: 61- 647 Poznań, os. Zwycięstwa 13/75, REGON 302055674, NIP 9721143421

Serwis              Internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej praca.blekitna.com

Ogłoszenie                   sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Użytkownik             osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie aktywowała Ogłoszenie;

Formularz                formularz rejestracyjny wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług;

Regulamin               niniejszy regulamin;

 

II.       Wstęp

 

1.       Administratorem danych osobowych jest Błękitna Fala Agata Ludwikowska z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-647 Poznań, os. Zwycięstwa 13/75.

2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników strony blekitna.com oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta serwisu,

3.       Dostęp do Regulaminu może uzyskać każdy użytkownik w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Serwisu.

 

III.     Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

1.        Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2.       Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Ogłoszenie na tablicy może opublikować każdy użytkownik Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

3.        Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.

4.      Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

5.       Operator weryfikuje i w przypadkach naruszenia zasad moralnych, uznając treści za wulgarne czy nieodpowiednie zastrzega sobie prawo do domowy umieszczenia ogłoszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Za treść ogłoszeń, jak również za prawa autorskie do zdjęć i grafik użytych w ogłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

 

IV.      Ogłoszenia

 

1.        Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

2.       W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia - potwierdzenie danych i wysłanie do publikacji poprzez link "Zgłoś ogłoszenie do publikacji" u dołu wiadomości e-mail.

3.       Korzystanie z portalu nie wymaga tworzenia konta. Po aktywacji Ogłoszeń wszystkie operacje na ogłoszeniu (edycja, usuwanie, itp.) możliwe są z poziomu wiadomości e-mail i zawartych w nim linków.

4.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Ogłoszenie w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

5.       Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia konta jak i zamieszczenia ogłoszenia.

6.       Użytkownik może usunąć Ogłoszenie poprzez wybranie odpowiedniej opcji z otrzymanego maila lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@blekitna.com

 

V.        Zamieszczanie Ogłoszeń


1.       Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

1.1.    Wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia wszystkich pól), a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia,

1.2.    Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji - akceptacji przez Operatora.

2.       Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia maksymalnie 4 zdjęcia na stronie Serwisu.

3.       Ogłoszenie może być zamieszczone także w języku innym niż polski tylko w przypadku, kiedy Ogłoszenie tyczy się Oferty zagranicznej.

4.      W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

5.       Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.

6.       W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

7.       Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jej aktywacji.

8.       Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z serwisu, chyba że Użytkownik przedłuży ten czas.

 

VI.      Zasady odpowiedzialności

 

1.       Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2.       Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami i Ogłoszeń Towarzyskich.

3.       Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

4.       Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

5.       Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

a) powszechnie uznane za obraźliwe,

b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

d) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

f) wprowadzające w błąd.

6.       Operator nie odpowiada za:

a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

b) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

c) składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie.

 7.    Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

 

VII.     Postępowanie reklamacyjne

 

1.      Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2.      Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: info@blekitna.com lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Błękitna Fala, 61- 647 Poznań,
os. Zwycięstwa 13/75
.

3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.     Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

 

VIII.     Postanowienia końcowe

 

1.     Regulamin dostępny jest w Serwisie. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

2.     O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu

3.     Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka prywatności

1.        Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Błękitna Fala, 61- 647 Poznań, os. Zwycięstwa 13/75 (zwana dalej "Operatorem").

2.      Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 004403/2009.

3.     Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

4.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu praca.blekitna.com oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane osobowe Użytkowników te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez podawania danych osobowych. Dla zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkowników nie posiadających Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt . 4.1 Regulaminu.

5.     Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

6.     W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania
z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu usług.

8.    W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.    Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu

10.  Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operatora pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania
z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.